Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 1. Algemeen
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Saskia Vossen Fotografie.
  1.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
  1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Saskia Vossen fotografie worden aangepast. 

 

 1. Fotoreportages
  2.1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt,Saskia Vossen fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
  2.2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Saskia Vossen fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Saskia Vossen fotografie deze selectie heeft gemaakt. Saskia Vossen fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Saskia Vossen fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
  2.3. Binnen 10 werkdagen na uw fotoreportage zullen uw foto’s via www.wetransfer.nl aan u worden verzonden, waar u de foto’s met watermerk en in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u de uiteindelijke selectie kunt kiezen en eventuele foto’s om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
  2.4. De foto link welke wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 week geldig vanaf de dag dat de link is toegezonden. Daarna komt de foto link te vervallen. 

 

 1. Boekingen
  3.1. Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail.
  3.2. Eventuele reiskosten van Saskia Vossen fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
   3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Saskia Vossen fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
  3.4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 50% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Saskia Vossen fotografie.
  3.5. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Saskia Vossen fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van  de aanbetaling.
  3.6. Het annuleren van de overeenkomst of verzetten van de datum waarop de dienst plaatsvindt is mogelijk wanneer dit ruim van tevoren kenbaar wordt gemaakt. Indien binnen 48 uur wordt geannuleerd of een wijziging wordt gemaakt in de datum van overeenkomst, kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
  3.7. In geval van weersomstandigheden waarop de opdrachtgever evenals de fotograaf vooraf geen zicht hebben, kan kosteloos een nieuwe datum worden overeengekomen. 
  3.8. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Saskia Vossen fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Saskia Vossen fotografie heeft moeten maken.
  3.9. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

 1. Betalingen & levertijd
  4.1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
  4.2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Eindhoven afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
  4.3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
  4.4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  4.5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
  4.6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

 1. Cadeaubonnen
  5.1. U kunt bij Saskia Vossen fotografie een cadeaubon kopen. 
  5.2. De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als de betaling heeft plaatsgevonden.
  5.3. Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant.
  5.4. De cadeaubon kan niet retour worden genomen en kan niet worden ingewisseld voor geld.
  5.5. Cadeaubonnen kunnen worden opgestuurd of worden opgehaald. Bij versturing, dient eerst het totale bedrag te worden overgemaakt.
  5.6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
  5.7. Een cadeaubon kan 1 keer worden gebruikt voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
  5.8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling. 

 

 1. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
  6.1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
  6.2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  6.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
  6.4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 

 

 1. Auteursrechten & Publicaties
  7.1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van allefotoreportages blijven altijd in het bezit van Saskia Vossen fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  7.2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Saskia Vossen fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Saskia Vossen fotografie.
  7.3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Saskia Vossen fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Saskia Vossen fotografie kunnen tonen.
  7.4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
  7.5. Op alle foto’s van Saskia Vossen fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saskia Vossen fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
  7.6. Saskia Vossen fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Saskia Vossen fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7.7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Saskia Vossen fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Saskia Vossen fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
  7.8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Saskia Vossen” of “Foto: SaskiaVossenfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
  7.9. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
  7.10. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
  7.11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotografe.
  7.12. Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk vooraf te worden aangegeven wat het doel is van de opdracht. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Saskia Vossen fotografie.
  7.13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Saskia Vossen fotografie. Bij inbreuk komt Saskia Vossen fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk gebruik, ter vergoeding van de geleden schade.
  7.14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Saskia Vossen fotografie 

 

 1. Licenties
  8.1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang doorSaskia Vossen fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  8.2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  8.3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  8.4. Indien door Saskia Vossen fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
  8.5. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. 

Saskia Vossen fotografie
KvK 68502583 | Btw NL001800672B09